Na sezónu 2010-2011 bolo stanovené členské vo výške

50 € kvartálne 16/66 € mesačne.

 

 Fakturačná adresa

 

číslo účtu:                   4011101091/7500 ČSOB

variabilny symbol:        rodné číslo hráča

špecifický symbol:        1/10

                               (číslo kvartálu lomeno rok)

konštantný symbol:       0308